Datadriven energieffektivisering

Vi hjälper dig att skapa nya möjligheter inom tillverkningsindustrin.

Att fokusera på hållbarhet under en global energikris är ingen lätt uppgift. Tillverkare måste prioritera effektiviteten i den nuvarande verksamheten för att minska sin miljöbelastning och minska effekterna av stigande energikostnader. Genom ett datadrivet tillvägagångssätt, kan detta uppnås för att förbättra energieffektiviteten i hela tillverkningen.

Utmanande tider

Hållbarhet är högt prioriterat inom tillverkningsindustrin. Att nå hållbarhetsmålen har blivit allt mer utmanande på senare tid. Råvaru- och komponentbrist i försörjningskedjan tillsammans med ökade kostnader för råvaror och komponenter, i kombination med en global energikris där energipriserna är högre än någonsin har gjort situationen komplicerad.

Energihushållning är en win-win

Utvecklingen av nya och förnybara produktionstekniker kommer att vara oerhört viktig för att bidra till att etablera en mer hållbar tillverkningsindustri i framtiden. Dessa kommer dock att ta tid att utveckla och implementera.

Det är därför viktigt att driva på utvecklingen av befintlig produktionskapacitet för att göra den mer miljövänlig och hållbar. Med den rådande osäkerheten kring energiförsörjning och ökande kostnader finns det nu också ett ekonomiskt incitament att investera i energihushållning och effektiviseringsåtgärder.

Även om detta kan tyckas vara sunt förnuft, är det inte realiteten för stora delar av tillverkningsindustrin. Det finns exempel på industrier som idag använder 20-30 % mer energi än vad de behöver för att uppnå samma produktionsvolym per tidsenhet.

Genom att hantera och sänka energiförbrukningen kan företag ha en betydande positiv inverkan på miljön, energibesparing och sina egna resultat.

Datadrivna insikter

Men hur börjar man arbeta med energieffektivitet i komplexa industrimiljöer? Som med alla delar av tillverkningsförbättringar måste du bygga upp en förståelse för din nuvarande situation och spåra förändringar och resultat över tid.

Genom att generera relevant och aktuell information kan du skapa underlag för datadrivet beslutsfattande och ständiga förbättringsprogram. Energieffektivisering innebär att man mäter energiförbrukningen relaterad till specifika produktionsprocesser och utrustning samt använder dessa mätningar över tid för att utvärdera förbättringsinsatser mot resultatet.

Detta tillvägagångssätt är väl lämpat för de flesta företag då de redan idag använder någon form av systemstöd för att hjälpa dem att bli mer datadrivna i sina utvecklingsinsatser. Men i de flesta fall finns det fortfarande en enorm potential att förbättra databaserat beslutsstöd med hjälp av moderna industriella IT-lösningar.

Djupare insikter ger bättre resultat

Grundläggande information finns förstås redan. Företag har oftast en bra insikt kring sin energiförbrukning och sina energikostnader på företagsnivå. Det som många företag däremot inte har insikt i, är vilka förbrukarna av energin är på detaljnivå, hur mycket energi som går till spillo och var större energieffektivitet kan uppnås.

Med ett datadrivet förhållningssätt till energiförbrukning kan du få en tydligare förståelse för din energianvändning med fördjupad insikt. Varje ny nivå av insikt tillför mer detaljkunskap, vilket öppnar upp för fler och större möjligheter till förbättringar.

NIVÅ 1: Den första nivån är att helt enkelt mäta energiförbrukningen relaterad till hela produktionsverksamheten, det vill säga energin som används för att producera en viss mängd produkt (total produktion minus kassation) över en viss tid.

NIVÅ 2: Nästa nivå är att kunna korrelera energiförbrukningen med den primära produktionsverksamheten, såsom produktionstillgänglighet, anläggningsutnyttjande, drifttider, omställningar, proaktivt och reaktivt underhåll etc. Detta kan ge insikter i din verksamhetseffektivitet och dess effekt på energiförbrukningen.

NIVÅ 3: På den tredje nivån korreleras energianvändningen med hur produktionen drivs. Här kan du förstå effekterna av specifika aspekter relaterade till produktion, från specifika produkter, produktionslinjer och skift, ner till enskilda maskiner eller till och med operatörer.

Identifiera förbättringsmöjligheter

Möjligheten att komma ner på detaljnivå från fabriksnivå till enskilda tillgångar och resurser ger nästan obegränsade möjligheter att erhålla nya datadrivna insikter. Till exempel kan en jämförelse mellan olika skift, produkter eller maskiner avslöja skillnader i energieffektivitet. Detta ger en möjlighet att förstå varför skillnader uppstår och därmed kunna standardisera verksamheten kring bästa praxis.

För att dra full nytta av eventuella förbättringar är det nödvändigt att etablera en process som fungerar för din organisation. Nyckelsteget är att mäta energiförbrukningen på detaljnivå, dvs utrustningsnivå, och sedan korrelera den med relevanta aspekter av produktionen. Du måste också kunna visualisera denna data på ett sätt som är enkelt att komma åt och lätt att granska och gå igenom.

Data kombineras ihop till vyer eller rapporter för att fokusera uppmärksamheten på specifika aspekter av produktionen. På så sätt erhålles nya insikter och förbättringsområden kan identifieras. Detta ger en grund för datadrivet beslutsfattande med tydligt definierade mål och mätbara resultat.

Förutom att detta arbetssätt blir ett ramverk för effektiva förbättringsprogram, kan det också användas för att identifiera och driva mer omfattande investeringsmöjligheter som tex produktionsutveckling, design av processer eller investeringar i ny utrustning.

Slutresultatet är en kraftfull datadriven lösning som ger alla de insikter och stöd du behöver för att driva din verksamhet så energieffektivt som möjligt.

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

I denna artikel

Relaterat innehåll

Energieffektivisering
TRE steg till smartare energieffektivisering
Läs mer
Energieffektivisering
TRE steg till smartare energieffektivisering
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT