Simon Thuresson, CEO at Plantvision AB Simon Thuresson, CEO at Plantvision AB

Simon Thuresson

Chief Executive Officer
Simon Thuresson, CEO at Plantvision AB Simon Thuresson, CEO at Plantvision AB
Simon Thuresson
Chief Executive Officer