Produktionsplaneringens centrala roll inom tillverkning

Produktionsplaneringen spelar en viktig roll för tillverkande industrier och kan vara ett kraftfullt verktyg för att effektivisera produktionen, förbättra ledarskapet, öka lönsamheten och för att stärka konkurrenskraften på marknaden.
Produktionsplanering handlar om att hitta en god balans mellan marknadens behov och produktionens kapacitet. Planeringsprocessen är en av de viktigaste funktionerna i en produktion och en dåligt fungerade sådan gör inte bara att företaget tappar kunder och förlorar affärsmöjligheter, utan utmattar även personal och skadar kvalitet. Däremot kan en väl fungerande planeringsprocess vara ett bra hjälpmedel när man vill minimera höga produktionsrelaterade kostnader, såsom; material, underhållsrelaterade stopp i produktionslinan och energiförbrukning. Men vad menar man egentligen med produktionsplanering? Det är ett brett begrepp och kan innefatta både långsiktig planering, detaljplanering av produktionens material och operationer samt daglig koordinering på produktionsgolvet. Det huvudsakliga målet är att komma fram till rätt antal produkter som ska produceras till rätt kvalitet och i rätt tid. Det är mycket att ta hänsyn till innan man når dit! Planeraren är spindeln i nätet och behöver ha översikt över produktionens flöden, lagernivåer, kundorder, interna ledtider, och samtidigt ta hänsyn till resurser såsom personal och maskiner. Utifrån den informationen planeras produktionsordrar och produktionsschemat kommuniceras ut till berörda parter. Sedan sker en uppföljning för att säkerställa att planeringen har efterföljts med önskat resultat.  

Från utmaningar till konkurrensfördel

De vanligaste utmaningarna som kunder kommer till oss med är svårigheter att vara tillräckligt flexibel i sin planeringsprocess för att hantera förändrade omständigheter. Kraven på snabba svarstider ökar, produktionsprocesser blir mer komplexa och konkurrensen hårdnar. Då gäller det att producenten hänger med i omvärldsförändringar och utvecklingsresor. Möjligheten att snabbt kunna planera om och att på ett smidigt sätt kunna skapa olika scenarios och mäta dem mot varandra är därför en viktig fördel med ett planeringsverktyg. Tack vare möjligheten att simulera och visualisera händelser kan en produktionsplanerare upptäcka till exempel materialbrister i god tid och man får då en chans att agera i tid. Resultatet blir en bättre överensstämmelse med utlovade leveranstider och en effektivare produktion med minskade driftstopp. Med rätt planeringsstöd kan man även utlova rätt leveransdatum till kunderna och proaktivt uppdatera dem vid eventuella förändringar, vilket stärker kundrelationerna och ger en enorm konkurrensfördel på dagens snabba marknad.

Personberoende och Excellösningar

Ett vanligt scenario vi ser hos våra kunder är att det finns en väl etablerad produktionsprocess och ett administrativt arbete som förlitar sig på affärssystem. När affärssystemen inte räcker till gör man ofta separata sidolösningar, exempelvis i Excel. Det skapar bekymmer med att hålla dokumenten uppdaterade i en ständigt föränderlig produktion och begränsar kommunikationen till andra delar av organisationen. Det är också vanligt att en person sitter på all information och behöver lägga mycket tid på att sammanställa listor och rapporter för att kunna hålla någon form av transparens mot resten av verksamheten. Med ett planeringssystem finns all information lättillgänglig och går att dela vidare i form av dynamiska och behovsanpassade rapporter. Systemet ger även möjlighet att ta fram statistik i utvärderings- eller förbättringssyfte, som bland annat gör att man kan jobba mer proaktivt i sin planeringsprocess. Med mindre manuellt arbete får produktionsplaneraren mer tid till uppföljning av planeringen, att upptäcka flaskhalsar, göra nödvändiga ändringar i realtid och att långsiktigt förhindra eventuell resursbrist.

Branschernas olika behov av planering

Det finns en viss skillnad mellan olika branscher och behov kopplade till planering. Tittar man till exempel på bulkproducenter så har man historiskt sett varit bra på att införskaffa ett stöd för sin planering, för att optimera sin produktivitet. Här handlar det ofta om att verka på marginalerna och se till att man får ut rätt volymer. Diskreta tillverkningsverksamheter, däremot, har inte varit lika snabba på att skaffa digitala verktyg. Om man som tillverkande företag har behov av en förbättrad produktionsplanering bör man börja med att göra en intern kartläggning och titta på sitt arbetssätt. Då gäller det att fokusera på den planeringsprocess som har bäst förbättringspotential och lägga sin kraft där det skaver mest. En bra start för de företag som vill lyckas med ett planeringsverktyg är att börja med en workshop där man går igenom möjligheter och begränsningar. På det här sättet identifieras de bästa åtgärderna för just den egna planeringsprocessen.

Vinst hos företag med produktionsplanering

Vi har sett tydliga vinster och förbättringar hos företag som har börjat använda produktionsplaneringssystem. Exempelvis har en av våra kunder ökat sin leveransprecision från 86% till 98%. I det fallet hade man utmaningar med långa responstider, både i planeringen och koordineringen i produktionen samt med andra avdelningar. I dagsläget har de god överblick över produktionen, de kan förutsäga och undvika sena leveranser och har skapat ett proaktivt arbetssätt som idag är en stor fördel för dem och i förlängningen höjer deras konkurrenskraft.

I denna artikel

Relaterat innehåll

Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
Success story: How Power BI Revolutionized Data Utilization Across All Departments
Läs mer
Produktionsplanering
Upplyftande insats tar tillverkningen till nya höjder
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
Success story: How Power BI Revolutionized Data Utilization Across All Departments
Läs mer
Produktionsplanering
Upplyftande insats tar tillverkningen till nya höjder
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT