5 viktiga anledningar att digitalisera sin verksamhet

Digitaliseringen av organisationer och industrier beaktas i det närmaste som en revolution och en enorm utveckling. Att lyckas med digitalisering innebär ett försteg för verksamheten mot konkurrenter som inte hunnit lika långt fram ännu i framtiden. Hård konkurrens, konsumenternas ökande inflytande och den tekniska utvecklingen gör att företag måste hitta sin väg till framgång och vara ledande inom branschen genom digitalisering. Att inte använda digitalisering är ungefär lika smart som att försöka klara sig utan internet i dagens samhälle. Visst går det? Jo, men kanske inte riktigt.

Digitalisering betyder definitivt inte bara nya system inom IT, utan mer att digitalisera och utveckla affärsmodellen, effektivisera affärsprocesser, förenkla arbetsprocesser och hitta nya strukturer samt sätt att samspela med kunderna och marknaden. Genom detta kan man förstå kundernas behov bättre och därmed kan man erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Listan över varför man ska digitalisera sin verksamhet kan bli lång. I den här artikeln har vi valt att lyfta fram 5 anledningar som vi anser vara några av de allra viktigaste.

1. Utveckla produktionsplaneringen

Nyttjar ni verkligen maskinerna och personalen på det mest effektiva sättet idag? Kan ni snabbt ställa om när nya beställningar kommer in eller materialåtgången ändras? Om inte, överväg att se över produktionsplaneringen först och främst, vilken lägger grunden till en effektiv produktion. Ofta kämpar planeraren med affärssystem och Excel utan att kunna ta faktiskt kapacitet i beaktning för att lägga den mest optimala planen.

En digitaliserad produktionsplanering ger en produktionsplanerare tillgång till all nödvändig information som behövs för att göra ändringar i realtid samt upptäcka störningar för att förhindra eventuella brister och driftstopp. Det resulterar i ett bättre och mer bekymmerfritt flöde i produktionen, enklare kontroll på material- och arbetsstatus för att träffa leveranstider eller prioritera brådskande order, samt visualisera och lagra data om förändringar i produktionsprocesser.

2. Driftsstöd – operativt stöd

Operativt stöd handlar om olika aktiviteter som sker inom en organisation, och allt det praktiska som företaget behöver för att driva sin verksamhet. Det kan bland annat handla om produktion, informationshantering, logistik, ekonomi och försäljning. Dessa aktiviteter är vitala för ett företag för att kunna bedriva sin verksamhet framåt, men framför allt för att kunna leverera produkter och tjänster. Därför är det väldigt viktigt för verksamheter att satsa på digitalisering av dessa operationer för att effektivisera sina processer och på så sätt spara pengar, tid och resurser.

3. Materialflöden

Koordinering av materialflöden kan vara komplext och krävande beroende på hur stor en organisation är. För att lyckas samordna materialflöden på ett effektivt sätt krävs det en bra hantering av informationsflöden, särskilt när det finns många aktörer inblandade i en process eller i ett projekt.

För att nå dit behöver man effektivisera informationshantering och dokumentering genom digitalisering. Tidigare studier bekräftar ett stort behov av digitalisering och digitala tekniker för att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling av innovativa och tekniska lösningar och arbetssätt.

4. Datatillgänglighet

Datatillgänglighet handlar om produkter och tjänster som gör och säkerställer att data fortsätter att vara tillgängliga vid en eventuell nödvändig situation. Datatillgänglighet uppnås genom redundans som involverar var data lagras och hur de kan nås. I datorsystem hos stora företag har datorer vanligtvis åtkomst till data via höghastighetsanslutning av optisk fiber till lagringsenheter.

Datatillgänglighet kan mätas utifrån hur ofta uppgifterna är tillgängliga och hur mycket data som kan flöda ut. Att säkerställa säkerhet samtidigt som datatillgänglighet är absolut lika nödvändigt, eftersom företag delar data, antingen internt eller med en tredje part.

Det finns en stor affärsnytta för en verksamhet av att investera i datatillgänglighet, som till exempel:

  • Data finns samlad och tillgänglig i hela företaget, mellan olika avdelningar och funktionella områden med olika datacentrerade Detta gör kommunikationen bättre, effektivare och tydligare mellan olika avdelningar och aktörer.
  • En förenklad process för att samla in och rensa data som hämtas från olika källor, bestående av många olika typer till ett enda konsekvent format.
  • Sparar tid och kostnader jämfört med att arkivera och söka data manuellt.
  • Molnbaserad lagring för stora datavolymer för en förenklad åtkomst vid behov, oavsett var en medarbetare befinner sig eller när hen behöver åtkomst till data.
  • Data finns lagrad och skyddad vid en eventuell brand eller katastrof som kan förstöra viktiga data och information.

5. Informationstillgänglighet

En global trend idag är att vara oberoende av geografisk plats och att Sverige halkat efter denna trend har varit tydligt under pandemiåren. Ett digitaliseringstryck är inte bara digitalisering ute i produktionen, utan också att man faktiskt kan samarbeta över geografiska avstånd. Därav ger digitalisering en väldigt stor möjlighet för att förbättra tillgängligheten och att kunna utnyttja den kompentens som finns, oavsett var den finns.

En produktionsanläggning är oftast en komplicerad process, med många olika produktionslinjer som måste samverka på ett optimalt sätt samtidigt som högre krav ställs på dessa tillverkande företag för att bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden.

Operatörerna får en bättre överblick över vad som pågår, teknik och underhåll får mer stöd utav mer avancerade analysverktyg för att kunna arbeta proaktivt och prediktivt, kvalitetsledningen får bättre beslutsunderlag och en god spårbarhet från råvara till färdig produkt, och ledningen får en förbättrad, övergripande och långsiktig bild för strategiska beslut.

Digitalisering är transformativt. Det förändrar hur företag interagerar med sin omgivning och påverkar i regel intäkterna positivt. Digitalisering för med sig många nya möjligheter för verksamheter, men vägen dit kantas av upp- och nedgångar. Därför är det superviktigt att ha en tydlig och säker strategi om hur man når sitt specifika digitaliseringsmål och helst använda sig av experters hjälp inom området för en säker och professionell övergång till en modern och digitaliserad verksamhet.

I denna artikel

Relaterat innehåll

Digital transformation
Streamlining Operations:
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
5 utmaningar i processteknologins värld
Läs mer
Digital transformation
Streamlining Operations:
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
5 utmaningar i processteknologins värld
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT