Nästa steg mot framtidens medicin

- etablering av GMP-renrumsmiljö för ATMP-tillverkning

Inom biotechsektorn ökar intresset för avancerade terapier och ett växande biotechföretag tar ledningen i utvecklingen av läkemedel för Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Deras fokus ligger på unika och individanpassade cellterapier riktade mot cancer, en banbrytande approach i medicinsk forskning. Liksom andra medicinska produkter är kvalitetskraven höga och för att säkerställa produktstabilitet, reproducerbarhet och framför allt patientsäkerhet måste de följa cGMP-riktlinjer under tillverkning och förvaring.

Efter framgångsrika resultat i kliniska fas I- och II-studier är företaget redo att ta nästa steg och etablera en GMP-renrumsanläggning av klass A-D (ISO 5-8) för tillverkning av sin kliniska produkt. Med en steril produkt ställs höga krav på aseptisk tillverkning för att säkra produktkvaliteten och därmed även patientsäkerheten.

Vilka utmaningar mötte företaget på vägen mot att säkra sin plats i den avancerade terapins framtid? Och hur övervann de dessa för att nå framgång?

 

Rätt resurser med rätt expertis på rätt plats

 

Utmaningarna var många när projektgruppen tog sig an uppdraget att bygga upp renrumslokaler för tillverkning av ATMP-produkter från grunden. Från att börja med en tom lokal i Mellansverige till att upprätta ett komplett QMS-system med SOP, arbetsinstruktioner och riskgranskningar, var resan intensiv och krävde närmare 18 månaders dedikerat arbete innan målet var uppnått.

Vilka utmaningar mötte vi längs vägen och hur lyckades vi övervinna dem?

En av de största utmaningarna var att ta steget från forskningsmiljö till GMP-renrumsmiljö för företagets processingenjörer och forskare. Många hade gedigen erfarenhet av arbete inom R&D, men liten eller ingen inom GMP. Det skulle komma att behövas förberedelser för att genomföra övergången, inte minst kopplat till deras utbildning och delaktighet i processen.

En annan väsentlig fråga som uppstod i tidigt skede var: ”Vad är egentligen ATMP och hur skiljer sig kraven för tillverkning från andra medicinska produkter?” I en snabbt framväxande sektor som ATMP, där kraven är nya för många, var det avgörande att förstå och anpassa oss till den nya verkligheten. Vi behövde säkerställa att vi hade rätt kunskap och rätt resurser på plats för att kunna hantera utmaningen på bästa sätt. Resursbehovet för valideringsaktiviteter var också en konstant utmaning, särskilt med tanke på prioriteringen mellan GMP-projektet och andra verksamhetsprojekt.

För att framgångsrikt kunna driva projektet framåt var det viktigt att vi balanserade de krav som fanns och att vi hade tillräckligt med resurser.

Genom samarbete, engagemang och en stark vilja att övervinna hinder lyckades vi säkra tillverkningstillståndet för ATMP-produkterna. Men resan stannar inte här. Vilka lärdomar kan vi dra från detta projekt och hur kan vi använda dem för att fortsätta vår framgångsrika resa inom ATMP-sektorn och bortom?

  

Etablering av GMP-renrum: från vision till verklighet

 

Målet med vårt uppdrag var klart och tydligt: att assistera företaget genom hela processen med att etablera, kvalificera och validera en GMP-renrumsanläggning för tillverkning av biologiska läkemedel (ATMP) samt att upprätta ett QMS-system och därigenom bli GMP-certifierade för tillverkning av den här typen av läkemedel. En av projektledarna hade som ansvar att leda implementeringen av aseptiska arbetsmetoder inom den kommande GMP-renrumsanläggningen samt att tillföra mikrobiologisk expertis genom hela projektets omfattning.

Projektet omfattade en rad viktiga moment, inklusive uppbyggnad och kvalificering av renrumsanläggningar för aseptisk tillverkning av ATMP samt utarbetande av Aseptisk process simulering (APS, mediafyllning) och arbetsinstruktioner för renrumsrutiner. Dessutom ingick utbildning av personal enligt gällande regelverk för att säkerställa att alla involverade hade den nödvändiga kompetensen för att arbeta i en GMP-miljö.

Med vår erfarenhet och kompetens inom området, kunde vi vägleda och stödja företaget och medarbetarna genom alla steg i projektet, från kravställning på renrum till inspektion från myndigheter och allt däremellan. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en djupgående förståelse för branschspecifika krav och best practices, kunde vi säkerställa att deras mål uppnåddes på ett framgångsrikt och effektivt sätt.

I projektets inledande skede bestod projektgruppen av ett urval konsultresurser med specialkompetens som var noga utvalda för att möta företagets behov och för att säkerställa att alla regelverk uppfylldes. Fokuset låg på att identifiera och kartlägga de specifika kraven enligt regelverken samt att säkra tillgången på de nödvändiga resurserna för att driva projektet framåt med hög kvalitet.

I rollen som delprojektledare och valideringsledare för aseptisk tillverkning, hade jag ett brett ansvarsområde som omfattade flera viktiga moment. Det inkluderade design av renrum anpassade för aseptisk tillverkning, utarbetande av valideringsplaner samt genomförande av riskanalyser för att säkerställa renrummens och det aseptiska arbetssättets effektivitet och säkerhet.

Vi utformade även dokumentation för kvalificering och validering av renrum, genomförde aseptiska processsimulationer och visualiserade luftflöden. För att garantera efterlevnad av GMP-standards, etablerade vi även en rad renrumsrutiner baserade på företagets och verksamhetens specifika behov. Det inkluderade utformning av SOP, formulär och arbetsinstruktioner för olika moment som rörde det aseptiska arbetssättet, klädsel, rengöring, materialhantering, och dokumentation.

Dessutom genomfördes utbildning och certifiering av personalen inom samtliga områden för att säkerställa deras kompetens och behörighet för arbete i renrumslokaler och aseptisk tillverkning”, berättar Emina Vorkapic, Consultant QM, Plantvision Compliance. 

 

Framgångsrikt projekt med viktiga milstolpar uppnådda

 

Insatserna resulterade i välfungerande och högkvalitativa GMP-renrumslokaler, upprättat QMS-system och certifierad personal för arbete i renrum och tillverkning av klinisk produkt (ATMP), i enlighet med ställda krav för ATMP tillverkning. Myndigheterna inspekterade företaget och med stort fokus på renrumsvalidering och validering av de aseptiska processerna levererade projektgruppen ett väl genomfört projekt som resulterade i att vår uppdragsgivare erhöll sitt tillverkningstillstånd från Läkemedelsverket.

Våra nya och godkända renrumslokaler kommer underlätta den aseptiska tillverkningen av ATMP och kliniskt material i framtida studier och möjliggöra genomförandet av större kliniska studier med vår produkt. Vi är otroligt glada och stolta att ha erhållit tillverkningstillstånd, en viktig milstolpe är nådd. Vår in-house GMP-renrumsanläggning ger oss värdefull kapacitet, flexibilitet och kontroll över vår kliniska tillverkning. Företaget är nu väl positionerat för betydande och värdeskapande utveckling under de kommande åren” – Företagets VD

 

Tack Emina för inblicken i ett av dina spännande projekt som avrundades med en väldigt nöjd uppdragsgivare!

Vill du veta mer om hur vi kan bistå dig, ditt företag och era utmaningar?

Yes, jag vill veta mer!

I denna artikel

Relaterat innehåll

Consulting
Effektiv valideringsledning
Läs mer
AI
Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
Läs mer
Consulting
Effektiv valideringsledning
Läs mer
AI
Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT