PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

PRODUKTIONSINFORMATION

Våra avancerade lösningar för produktionsinformation, Manufacturing Execution System (MES), kan revolutionera Ert sätt att arbeta.

Med nya funktioner i världsledande programvaror kommer Ni öka Er effektivitet, flexibilitet och produktivitet.

Att ta till sig nya sätt att arbeta är inte alltid enkelt, men när man väl lyckas är belöningen stor.

Vi har som vår mission att hjälpa Er lyckas!


  Känns dessa utmaningar igen?

 • Produktionsdata är utspridd i flera olika system i verksamheten.
 • Det är svårt att få fram nyckeltal för produktionen.
 • Om vi upptäcker kvalitetsbrister kan vi inte spåra materialet genom produktionen.
 • Operatörens beslut baseras på gammal information.
 • För att få produktionsdata till affärssystemet måste vi förlita oss på manuell inmatning av data.
 • Mängden produktionsdata gör att våra system går på knäna.
 • Vi gör våra beräkningar i excel-ark men det har blivit för många excel-ark och kvaliteten på
  beräkningarna varierar för mycket.

Om dessa utmaningar känns välbekanta kan våra MES lösningar revolutionera Ert sätt att arbeta.

 

  Vilka företag/industrier är MES tillämpligt?

 • Manufacturing Execution System (MES) är ett samlingsbegrepp för ett flertal funktioner som främst överbryggar gapet mellan automationssystem och affärssystem.
 • MES är särskilt lämpligt inom produktions- och processindustri.
 • En viktig funktion inom MES är att lagra information från processer med tidstämplad data från någon typ av loggning. En datalagringsfunktion är därför även tillämplig på många verksamhetsområden utanför produktions- och processindustri.
 • Många verksamheter går idag mot mer och mer tillståndsbaserat underhåll. För att komma igång med TBU är det viktigt att samla på sig data för korrekta underhållsbeslut. Insamling av data är en av de viktigaste funktionerna i ett MES.

 

  Vinster för Er verksamhet

 • Bättre möjlighet att återrapportera produktionsinformation till affärssystemet i realtid.
 • Ett MES ger snabbare ett enhetligt och korrekt beslutsunderlag till alla delar av verksamheten så att rätt beslut tas.
 • Effektivare systemförvaltning. Möjlighet att rensa i systemfloran och få färre system att förvalta och därmed lägre förvaltningskostnader.
 • ”Ordning och reda” i din produktionsinformation är en förutsättning för att producera optimalt.

Att förvandla informationsöar till processdatalager kan leda till verksamhetsförbättringar och störra affärsnytta.

 

  Hur relateras begreppen ’Big Data’ och ’Industri 4.0’ till MES?

 • Stora datamängder är en utmaning som produktions- och processindustrin jobbat med i många år. För att skapa värde av de stora mängder data en verksamhet samlar på sig måste data struktureras enhetligt, det måste även finnas verktyg för att få fram den viktiga informationen.
 • Moderna system tillåter att mer data lagras. Aggregeringsfunktioner innan data lagras är inte nödvändiga längre. Därmed har användaren tillgång till mer data idag.
 • Verktygen i moderna MES-implementationer innehåller förenklingar att hitta i den stora mängden data. Verktygen ger möjlighet till intelligenta sökningar samt mer omfattande analyser med hjälp av högeffektiva trendverktyg. Rollbaserad visning av information är också ett verktyg för att filtrera fram rätt information till användaren.
 • Industri 4.0 eller den smarta fabriken är begrepp för att beskriva hur framtidens fabriker ska uppnå mer flexibel, effektivare produktion med högre kvalitet. I grunden går det ut på att material och maskiner i produktionskedjan håller mer information om sin väg från råmaterial till färdig produkt.
 • Det kommer bli än viktigare att affärsprocessnivå är sammanlänkad med produktionsrelaterade system. MES-funktioner i verksamheten är en förutsättning för att nå målen med Industri 4.0.


MES överbryggar gapet mellan affärssystem och automationssystem och är en förutsättning för att utnyttja de stora mängder data verksamheten genererar.

 

  Viktiga framgångsfaktorer

En implementation av MES-funktioner behöver i sig inte garantera framgång. Det finns några viktiga faktorer som medför att införandet uppnår målsättningen och förväntade nyttor realiseras.

Tänk stort men ta små steg – Framgångsrikt införande av MES-funktioner genomförs i form av att dela upp projektet i mindre delar/funktioner som hanteras sparat men med det långsiktiga målet hela tiden i fokus. Man kan prioritera och schemalägga införandet för den ordning verksamhetsfunktioner ska hanteras i projektet. Genom detta drar man lärdomar och effektiviserar projektet efter hand.

Förankring och viljan att förändras – Syftet med ett nytt MES-funktioner är att förbättra befintliga processer. Det innebär att nuvarande arbetssätt kommer att förändras och att organisationen måste vara villig att ändra sig på alla nivåer med stark förankring på chefsnivå så att alla arbetar mot samma mål. 

 

  Varför välja PlantVision?

 • Vi har lång erfarenhet inom flera branscher såsom Life Science, Energi, Metall och mineral, Papper och massa, mfl.
 • Vi jobbar med världsledande produkter och har stor erfarenhet av integration med befintliga automationssystem och affärssystem.
 • Vi har över 20 års erfarenhet som partner till AspenTech – en av världens främsta leverantörer av programvaror för processtyrning. Vi har expertkunskap om aspenONE, branschens ledande programsvit för processoptimering.
 • Vi jobbar alltid för ett långsiktigt samarbete med kunden för att skapa trygghet under och efter installationsprojektet.

 

  Hur får jag veta mer?

Ta kontakt och upptäck exakt hur våra lösningar kan hjälpa Er och Er verksamhet.

Sanna Hjelm
Affärsområdeschef, Manufacturing Information, PlantVision AB
Tel. +46 (0)8 503 045 81
sanna.hjelm@plantvision.se

Eller ta reda på mer om MES lösning aspenONE »

 

 

 


Follow us LinkedIN